อีกหนึ่งช่องทางกับการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

     ขออนุญาต  กลุ่มบริษัทฯ ร่วมทุน (JV)  

นำภาพและข้อความบางส่วนลงในเว็บไซด์ 

ของบริษัทฯ  เพื่อเป็นการแสดงเนื้อหาสาระ

บางส่วนให้กับบริษัทฯร่วมค้าอื่นๆ ที่สนใจ

สอบถามกันเข้ามามาก  ในเรื่องของสถานที่

และการจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดตัว 

นิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดทางภาคอีสาน   

แนวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ซึ่งขณะนี้ 

ได้มีการดำเนินการออกแบบ  และวางระบบ

ทางเทคนิคต่างๆ  เรียบร้อยแล้ว  

        

        จุดเด่นของทำเลที่ตั้ง  ตั้งอยู่ทางภาคอีสานซึ่งอยู่ในแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นการ ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่  ทำให้มีรายได้กระจายเข้าสู่พื้นที่  และดึงเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น


        ซึ่งในปีหน้า ทั้งบริษัทฯ และห้างร้านต่างๆ  ที่ต้องการจับจองพื้นที่  ทำเลที่ตั้ง  และการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งกำหนดการวันเวลาเยี่ยมชมสถานที่  (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

Visitors: 88,097