กลุ่มที่ห้ามเข้ามาตั้ง

ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ


โรงงานเกี่ยวกับกระดูกสัตว์

โรงงานผลิตกระดาษจากไม้ เศษผ้า หรือเส้นใย

โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระบวนการทางเคมี

โรงงานผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซมวัตถุระเบิด

โรงกลั่นปิโตรเลียม หรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

โรงงานผลิตซีเมนต์

โรงงานผลิตโลหะในขั้นต้น

โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่/โรงงานหลอมตะกั่ว

โรงงานผลิตโซดาแอด

โรงงานผลิตเกี่ยวกับหนังสัตว์ และฟอกย้อม /สีขนสัตว์ /ฟอกย้อมสี ด้าย หรือสิ่งทอ

โรงงานถลุง หลอม หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้นVisitors: 123,319