AEC

 

เพื่อความชัดเจนกรุณาทำความเข้าใจให้ตรงกัน

 

1.  บริษัท ฯ ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับโครงการในขณะนี้  หากมีการเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบทันที  

เพียงแจ้งว่า  ให้ผู้ร่วมงานหรือผู้รับเหมา  เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น

 

2.  บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายรับผู้ร่วมงานหรือผู้รับเหมาโดยผ่านนายหน้าทั้งสิ้น  

ใครอยากได้งานติดต่อเข้ามาโดยตรง  ถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมงานกัน

 

3.  สำหรับผู้ลงทุนประกอบกิจการในโรงงานต่าง ๆ  หากท่านมีความประสงค์จะจับจองพื้นที่ในโครงการ  

ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดที่ดำเนินกิจการให้กับบริษัท ฯ ด้วย  เพราะโครงการได้จัดแบ่งพื้นที่

ตามประเภทการใช้งานของแต่ละกิจการ   เพื่อความสะดวกการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

โดยแต่ละโซนจัดวางผังแบ่งขนาดพื้นที่เป็น  5 ไร่  20 ไร่  50 ไร่  100+ ไร่  200+ ไร่  500+ ไร่

เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการให้บริการที่ดี  รบกวนท่านแจ้งเข้ามาก่อน  

เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้  หากโครงการเริ่มดำเนินการไปแล้ว  

และท่านมาแจ้งในภายหลังเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรให้ท่านได้ 

 

 

4.  และสำหรับบริษัท ฯ ที่ยังไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ  ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ท่านออกก่อน  เพื่อยกสิทธิ์นั้น

ให้กับบริษัทหรือนักลงทุนที่พร้อมแล้วรายอื่นเข้ามารับสิทธิ์  หรือหากท่านจะรักษาสิทธิ์ไว้

กรุณาแจ้งเข้ามายืนยันอีกครั้ง ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2561

 

 

Gloria Precision Thailand.

 

 

 

Content Update

 

Temporarily Closed

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

  Speeded Project  

 

 

COMING  SOON

 

 

 

Visitors: 66,987