Rimkok2021

 

การพัฒนาโครงการ

                           โครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  ในการจัดหาสถานที่ประกอบกิจการของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ   นอกจากอภิมหาโปรเจคยักษ์  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ    เพราะโครงการ EEC ครอบคลุมและเชื่อมโยงใจกลางเศรษฐกิจที่สำคัญร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ และมีแนวทางที่ดีในการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

                           ส่วนโครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก     ตามที่กล่าวไว้หลังจากเกิดมหาอุทกภัยใหญ่     พ.ศ. 2554  ความเสียหายทางเศรษฐกิจอันมีมูลค่ามหาศาล  ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน  บริษัท ห้างร้าน โรงงาน ตลอดจนพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร พื้นที่เศรษฐกิจในเมืองหลวงของประเทศ เสียหายไปกับสายน้ำ ทำให้นักลงทุนไม่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้  บางรายที่มีทุนก็กลับมาฮึดสู้ใหม่ บางรายมองหาทำเลอื่นเพื่อหนีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก  จังหวัดเชียงรายจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง  หากที่หนึ่งที่ใดไม่สามารถเดินสายการผลิตได้  อีกที่หนึ่งก็จะสามารถทำให้ธุรกิจ    ดำเนินการต่อไปได้

 

                           และอีกหนึ่งความสำคัญ  หากสวนอุตสาหกรรมริมกกจัดตั้งขึ้นแล้ว  เมื่อนักลงทุนเปิดเดินสายการผลิต  พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 อำเภอของเชียงราย  จะฟื้นกลับมาอีกครั้งเพราะการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามา  ทำให้จังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาพร้อมกันในหลายด้านควบคู่กันไป ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  การกีฬา  การเกษตร  การศึกษา ฯลฯ  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ด้านการคมนาคมทางบก  ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อให้เกิดการขนส่งที่รวดเร็ว คุณค่าและความสุขของคนในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น  ผู้ที่ใช้แรงงานไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่น  ส่วนคนที่ทำงานอยู่ในเมืองหลวงก็จะกลับมาหาครอบครัว  เพราะเรามีสถานที่ทำงาน  สร้างรายได้ให้      พวกเขามีสถานศึกษาที่ดีให้ลูกหลานได้พัฒนาทักษะและฝีมือ  ทำให้มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นได้

 
 
 
 
 
Visitors: 143,340