AEC

       บริษัท / ห้างหุ้นส่วน  ที่จะเข้าร่วมโครวตาทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน  ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐาน แสดงหลักทรัพย์/การเงิน  เพื่อวางค้ำประกันการทำงานต่อบริษัท กลอเรียฯ  พร้อมเซ็นสัญญาร่วมงานภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทฯร่วมงานระหว่างประเทศ  ก่อนเข้าดำเนินงานจริงล่วงหน้า 45 วัน (ควรเตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากร และเครื่องมือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องชัดเจน)
 
 

เพื่อความสะดวกของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ที่จะเข้าร่วมงาน กับ บริษัท กลอเรียฯ  ควรเตรียมเอกสารต่างๆ เหล่านี้ให้พร้อม  เพื่อความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

 

  

หลักเกณฑ์การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
                  
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความมุ่งหมายในการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 16 มกราคม 2558 มีรายละเอียดการให้บริการในระยะที่ 1 ดังนี้
             
                   1) เงื่อนไขการให้บริการ
                              1.1 ประเภทนิติบุคคลที่ให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่
                                    - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
                                    - ห้างหุ้นส่วนจากัด
                                    - บริษัทจากัด
                              1.2 ผู้มีสิทธิขอรับบริการ
                                    - ผู้ขอรับบริการที่มีความประสงค์ในการขอรับหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็น                                           ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนิติบุคคลนั้นเองหรือบุคคลทั่วไป
                              1.3 ขอบเขตการให้บริการ
                                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฉบับที่ 8 พ.ศ. 2557 (คลิกเพื่อดูระเบียบฉบับที่ 8) แก้ไขแบบพิมพ์จดทะเบียนเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการและที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงได้กาหนดขอบเขตการให้บริการในระยะที่ 1 ตามความพร้อมของข้อมูลภาษาอังกฤษที่มี ดังนี้
                                    - หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม                                             2557 เป็นต้นไป ให้บริการได้ในระยะที่ 1 ดังนี้
                                           1) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามแบบสาเร็จรูปของกรมพัฒนาธุรกิจ                                                การค้าทุกแบบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
                                              * สาหรับวัตถุประสงค์รูปแบบอื่นจะเปิดให้บริการในระยะต่อไป
                                           2) ผู้ขอรับบริการได้ยื่นคาขอตามแบบ บธ.2 และได้ชาระค่าธรรมเนียม                                                ตามข้อ 6 ครบถ้วนแล้ว
 
 
                                    - หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีรายการจดทะเบียนล่าสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม                                       2557 และยังไม่มีการแจ้งยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ ให้บริการได้ในระยะที่                                         1 ดังนี้
                                           1) นิติบุคคลนั้นได้นา ส่งหนังสือแจ้งยืนยันชื่อนามสกุลหุ้นส่วน/                                                          กรรมการทุกคนและที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแก่
                                               นายทะเบียนโดยถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 5
                                           2) เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามแบบสาเร็จรูปของกรมพัฒนาธุรกิจ                                                การค้าทุกแบบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
                                               * สา หรับวัตถุประสงค์รูปแบบอื่นจะเปิ ดให้บริการในระยะต่อไป
                                           3) ผู้ขอรับบริการได้ยื่นคาขอตามแบบ บธ.2 และได้ชาระค่าธรรมเนียม                                                ตามข้อ 6 ครบถ้วนแล้ว
                                1.4 รายการทางทะเบียนที่ให้การรับรอง
                                      ในระยะที่ 1 สามารถให้บริการรับรองข้อมูลทางทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
                                      จำนวน 5 รายการ ดังนี้
                                             1) ชื่อหุ้นส่วนและเงินลงหุ้น/ชื่อกรรมการ
                                             2) ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/อา นาจกรรมการ
                                             3) ข้อจา กัดอา นาจหุ้นส่วนผู้จัดการ/ทุนจดทะเบียน
                                             4) สานักงานแห่งใหญ่
                                             5) วัตถุประสงค์
                                    * สำหรับข้อมูลที่ตั้งสำนักงานสาขาและรายการอื่นๆที่สมควรจะให้ประชาชน                                          ทราบจะเปิดให้บริการในระยะต่อไป
                  2) รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
                             2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษเป็นเอกสารราชการที่ดาเนินการด้วย                       ระบบการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) โดยใช้เทคโนโลยีการ                         ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีการตรวจสอบและควบคุม                             ความถูกต้องของนายทะเบียน จึงไม่มีการประทับตราตำแหน่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                       อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกา หนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง                           อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551
                             2.2 รูปแบบหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและออกแบบ                       จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับในสากล ซึ่งผู้ขอรับบริการ                               สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย                             ตนเอง
 
                  3) ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการ
                      ระยะเวลาการให้บริการ 2 วันทาการ นับวันถัดจากวันยื่นคาขอเป็นวันทาการวันแรก
โดยมีขั้นตอนดังนี้
                       ผู้ขอรับบริการยื่นแบบคาขอ (บธ.2) ณ ศูนย์บริการของกรม
                       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตาม 1.3 ก่อนรับเรื่องและรับชาระค่าธรรมเนียม
                       - วันยื่นคำขอ
                       
                       กระบวนการจัดทำข้อมูล
                       -  2 วันทำการ  
 
                       รับหนังสือรับรอง ณ ศูนย์บริการที่ยื่นคาขอไว้
                       - วันนัดรับเอกสำร
 
                  4) สถานที่ให้บริการ
                      ส่วนกลาง: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) แบ่งเป็น
                          - ชั้น 3 กรณีการขอหนังสือรับรองโดยทั่วไป
                          - ชั้น 4 กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมขอหนังสือรับรอง
                            สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6
                      ส่วนภูมิภาค: สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดและสาขา
 
                  5) การยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลภาษาอังกฤษ
                      นิติบุคคลใดมีความประสงค์ในการแจ้งยืนยันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแก่นายทะเบียน       ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการและที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ ให้ดาเนินการดังนี้
                      1) Download ตัวอย่างหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           www.dbd.go.th > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษา                                   อังกฤษ > แบบแจ้งยืนยันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
                      2) กรอกข้อความในหนังสือแจ้งยืนยันให้ครบถ้วน
                      3) หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการตามอานาจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)                                 พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นที่ออกให้โดยหน่วย                               งานราชการของหุ้นส่วน/กรรมการทุกคนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
                      4) ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทน ณ ศูนย์บริการของ                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นิติบุคคลที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ                                     สามารถยื่นเอกสารแจ้งยืนยันข้อมูลพร้อมคาขอรับหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ                               (บธ.2) เลยก็ได้
 
                   6) ค่าบริการ
                          ฉบับละ ไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
                          - ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท
                             (ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
                          - ค่าดาเนินการ ฉบับละ 1,000 บาท
 
                  7) การนาไปใช้ในต่างประเทศ
                      หนังสือรับรองภาษาอังกฤษเป็นเอกสารต้นฉบับทางราชการที่นาไปใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการนาไปใช้ในต่างประเทศอาจต้องคานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศที่ต้องมีการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (Legalization) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์0-2575-1057ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054
E-mail :consular04@mfa.go.th
---------------------------------------------------
กองทะเบียนธุรกิจ
มกราคม 2558
 

  • AEC :เชียงรายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงอาเซี่ยน วันที่ 19 ก.ย. 2012 เวลา 11:32 น. "ข้ามโขงสู่ AEC 2015" เป็นเวทีสัมมนาที่ถูกจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชฑูตจาก 4 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา พม่า แล...

  • ig
    รองอธิบดีกรมการปกครอง ชื่นชมอำเภอเชียงแสน - อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ ขณะที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตาม...


  • 83867
    นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยในงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)ที่จ....

  • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 กับเศรษฐกิจของ จ.เชียงราย Posted in:บทความ AEC สำคัญที่ควรอ่าน,บทความและบทวิเคราะห์AEC04 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2555 หรือวันที่ 12 เดือ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 142,340