Chiang Rai

 

 

 

        การปรับตัวของอุตสาหกรรม ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม ในการสร้างผลงานต่างๆ   ด้วยเทคโนโลยี่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ระดับสากล  สร้างความปลอดภัย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

      

Visitors: 143,339