Chiang Rai

 

 

 

        การปรับตัวของอุตสาหกรรม ที่นำมาซึ่งนวัตกรรม ในการสร้างผลงานต่างๆ   ด้วยเทคโนโลยี่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่ระดับสากล  สร้างความปลอดภัย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  


        ลดทิฎฐิมานะอันเป็นความล่มสลายของชีวิต ลบทิ้งภาพโรงงานที่ไม่ดีไม่ได้คุณภาพทิ้งไป  แล้วหันมามีส่วนร่วมกัน  สร้างโรงงานให้น่าอยู่  มีงานให้ทำ  หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคง  สืบต่อไปอย่างยาวนาน

Visitors: 122,451