ตามแบบแสดงผังโซน

โครงการจะเริ่มเปิดประมูลในเร็วๆ นี้

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

            ปัจจุบันโครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก  จังหวัดเชียงราย  อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ  เพื่อกิจการอุตสาหกรรม  โดยการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,209 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค,พื้นที่สีเขียว, อาคารสำนักงาน, ฯลฯ ประมาณ 581 ไร่ และเป็นพื้นที่เพื่อรองรับประเภทและกลุ่มอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายข้อ 2  ประมาณ 1,463ไร่  ทั้งนี้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  โครงการได้พิจารณาและแบ่งสัดส่วนของประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้

            1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) พื้นที่จัดสรรประมาณ 439ไร่คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ขายอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งประมาณการเงินลงทุนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่ากับ 35,000 ล้านบาท

            2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) พื้นที่จัดสรรประมาณ 292 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ขายอุตสาหกรรมทั่วไป  ประมาณการเงินลงทุนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่ากับ 15,000 ล้านบาท

            3. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics and Automation) พื้นที่จัดสรรประมาณ 292 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ขายอุตสาหกรรมทั่วไป ประมาณการเงินลงทุนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่ากับ 25,000 ล้านบาท

            4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ(Smart Electronics)  พื้นที่จัดสรรประมาณ 220 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ขายอุตสาหกรรมทั่วไป ประมาณการเงินลงทุนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่ากับ 30,000 ล้านบาท

            5. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี  การแปรรูปอาหาร  ประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ  เพราะเรามีวัตถุดิบจากการเกษตรมากมาย  สามารถนำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ  ทั้งอาหาร  ยารักษาโรค  ตลอดจนเคมีภัณฑ์ต่างๆ  พื้นที่จัดสรรประมาณ 220 ไร่  ประมาณการเงินลงทุนจากผู้ประกอบการ เท่ากับ 30,000 ล้านบาท

 

 

สำหรับการประมาณการเงินลงทุนจากนักลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมคำนวณจากมูลค่าการลงทุนต่อไร่เฉลี่ย (Estimated Average Investment Value per Rai) ของแต่ละอุตสาหกรรม ซึงอ้างอิงจากข้อมูลการลงทุนในโรงงานใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมย่อยของอุตสาหกรรม หรือของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่คาดว่ามีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย

 

 

            ดังนั้น  เมื่อรวมประมาณการมูลค่าการลงทุนรวมทั้ง 5  อุตสาหกรรมเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมในสวนอุตสาหกรรมริมกก เบื้องต้นโดยประมาณ 135,000 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าการลงทุนในส่วนของผู้พัฒนาสวนอุตสาหกรรม และผู้พัฒนาสาธารณูปโภค (ระบบผลิตน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีไฟฟ้าย่อย) รวมถึงเงินลงทุนของผู้พัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมในสวนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ประมาณการมูลค่าการลงทุนดังกล่าวยังไม่ได้พิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายจะก่อให้เกิด อาทิ มูลค่าการจ้างงาน มูลค่าการขายผลิตภัณฑ์มูลค่าการส่งออก มูลค่าภาษีที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บได้จากผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น

Visitors: 143,339