หลักประกันการก่อสร้าง

การวางหลักประกันในการรับงานก่อสร้าง

 

                                 การสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้าง  โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่  ปกติผู้บริหารการก่อสร้างซึ่งถือเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของเจ้าของโครงการ  จะกำหนดเงื่อนไขไว้ใน TOR (Terms Of Reference) ระบุให้ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกัน (Security)  ในด้านต่างๆ  ทั้งก่อนและหลังจากได้รับคัดเลือกให้ร่วมดำเนินโครงการ

                               วัตถุประสงค์ของการใช้หลักประกัน   เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเวลาต่อมา  และด้วยความเสี่ยงดังกล่าวมีอยู่หลายชนิด  หลักประกันที่ใช้มีดังนี้

 

                                หลักประกันซอง (Bid Security) เพื่อเป็นประกันว่า  หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการแล้ว จะปฎิเสธงานหรือไม่ปฎิบัติตาม TOR ไม่ได้  มิเช่นนั้นจะถูกริบหลักประกันชนิดนี้

 

                                หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Security) เพื่อประกันว่าผู้รับจ้างจะไม่ละทิ้งงาน  หลังจากได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว

 

                                 หลักประกันสัญญา (Performant Security) เพื่อประกันว่า ผู้รับจ้างจะปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกัน

 

                                 หลักประกันผลงาน (Maintenance Security) เพื่อประกันว่า  หากมีข้อบกพร่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นในช่วงการรับประกันผลงาน  ผู้รับจ้างจะเข้ามาทำการแก้ไขตามที่ตกลงกันไว้

 

ทั้งนี้ หลักประกันที่นำมาวางกันไว้ในกรณีต่างๆ ข้างต้น  อาจกำหนดให้ใช้เป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Letter of Guarantee :LG) หรือ เงินสด (Cash) หรือ แคชเชียร์เช็ค (Cashier’s Cheque

Visitors: 143,338