Trade, investment เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

 

       ด้วยบริษัท กลอเรียฯ มีนโยบายจะเข้ามาพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นศูนย์กลางฐานการผลิต เป็นการดึงนักลงทุนจากต่างประเทศ และนักลงทุนภายในประเทศเข้ามาลงทุน เพื่อพัฒนาความเจริญในพื้นที่ให้เป็นตลาดแห่งการแข่งขันการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  และทำให้ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและมีการลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนมาพัฒนาพื้นที่และเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศซึ่งจะเป็นการลดความแออัด ในเมืองหลวง  อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของประชากรในพื้นที่เป็นลำดับไป

 

โดยการเข้ามาพัฒนาพื้นที่นี้  ทางบริษัทฯ ได้วางกรอบแนวทางการพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล  มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าได้กับสิ่งแวดล้อมและดำรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ โดยการวางผังและแบ่งโซนด้านสถาปัตย์อย่างชัดเจน  ซึ่งจะไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมและศิลปะที่มีอยุ่เดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสืบไป ทั้งสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมให้บริการ

 

ความพร้อมและสมบูรณ์ในการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

ที่พร้อมรองรับสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาด

 

    1.ระบบไฟฟ้า

    2.ระบบประปา

    3.ระบบบำบัดน้ำเสีย

    4.ระบบการกำจัดของเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

    5.ระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

    6.ระบบการสื่อสาร

    7.ระบบรักษาความปลอดภัย

 

การสันทนาการ

 

    1.มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

    2.ใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง

    3.ใกล้ย่านการค้าที่ทันสมัย/ตลาดสด

    4.มีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน  สนามกอล์ฟ

    5.สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

 
 
ด้านการตลาดต่างประเทศ
 
โดย Mr.Masaaki  Kakuta
 
ชาวญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานด้านการ
 
ตลาดต่างประเทศในโซนเอเชีย
 
ด้านการตลาดในประเทศ
 
โดยบริษัท กลอเรียฯ จะได้มอบหมายให้มีบริษัทฯเข้ามารับผิดชอบในการ
 
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดส่งไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น
 
บริษัทประเภทโรงงานทั้งประเทศ 120,000 โรงงาน
 
บริษัทส่งออกสินค้าทั้ง 9,500 บริษัท
 
ร้านค้า และบริษัท SME กว่า 100,000 บริษัท
 
บริษัทผู้ส่งสินค้าทางเรือ กว่า 1,500 บริษัท
 
บริษัทเพื่อการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศ
 
รวมทั้งการจัดทำป้ายคัตท์เอ้าใหญ่ติดตั้งบริเวณ
 
ถนนสายหลักทั่วประเทศ (ถนนสายเอเซีย,ถนนมิตรภาพ,
 
ถนนเพชรเกษม,ถนนสุขุมวิท,ถนนมอเตอร์เวย์)
 
 
Visitors: 123,319