การเปิดรับบริษัทเข้าร่วมงาน

 

 การเปิดรับบริษัทเข้าร่วมงาน

 

                            ในส่วนของการเปิดรับบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมบริหารงานโครงการนั้น  ทางบริษัทฯ  จะเปิดรับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ   โดยบริหารจัดการแต่ละโครงการแยกกันออกไปทั้ง  3 โครงการ

(คุณสมบัติเฉพาะของที่ปรึกษาบริหารโครงการ  มีทีมงานในการบริหารงานพร้อมทุกด้าน   ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Concept) และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้ทำการพิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ (Quality of space) นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง  เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan)   เพื่อให้ได้อาคารที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ ผนวกกับแนวความคิด (Concepts) ที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบท การใช้งาน (Schematic design) พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Preliminary Budget )  เพื่อทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงหรือไม่    การออกแบบ ผังบริเวณ, แปลน, รูปด้าน, และรูปตัด (และอาจรวมถึงภาพร่าง 3 มิติ เสมือนจริง) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องตามหลักการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและมีความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้เห็นภาพเบื้องต้นของอาคารที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างแท้จริงได้เต็มศักยภาพอีกด้วยรวมไปถึง การปฎิบัติ  การควบคุมการก่อสร้าง และการวางแผนบริหารงานหลังโครงการเสร็จสิ้น)   อัตราค่าจ้างสำหรับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ  ให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศไทย หรือตามตกลงกัน (เงื่อนไขและรายละเอียดติดตามในส่วนท้าย)

 

                               ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบ เร่งรัดงานให้เสร็จทันเวลา ควบคุมงบประมาณ และป้องกันการถูกลดมาตรฐานของงานและวัสดุ โดยที่เจ้าของงานไม่รู้ตัว จึงต้องมีทีมงานที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ   เพื่อเข้ามาดูแล ประสานงาน ตรวจสอบงาน แทนเจ้าของงาน โดยตั้งทีมงานที่มาบริหารงานก่อสร้างจะต้องประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก ช่างควบคุมงาน เข้ามาทำงานประสานกัน และดูแลในแต่ละส่วนของงานให้ออกมาถูกต้องตามแบบ และหลักวิชาการ

  

หน้าที่ของทีมงานบริหารโครงการ (Project Management) ประกอบด้วย

                     ·       กำกับดูแลจัดหาทีมงานและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                   ·       บริหารงบประมาณ ของโครงการ

                   ·       วางแผนออกแบบองค์ประกอบของโครงการ

                   ·       สรรหาและจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

                   ·       ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

                   ·       ประมาณราคาค่าก่อสร้างในแต่ละช่วงของการออกแบบ

                   ·       เตรียมเอกสารข้อกำหนดการว่าจ้าง

                   ·       จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง  หรือทบทวนสัญญาจ้างกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

                   ·       จัดการประชุมและเป็นผู้ประสานการประชุม รวมทั้งบันทึกผลการประชุม

                   ·       เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในระหว่างงานก่อสร้าง

                   ·       เป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

                   ·       ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

                   ·       ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งผู้ทำงาน และบุคคลภายนอก

                   ·       เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

                   ·       ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาจะนำมาใช้ในงานเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดในแบบ

                   ·       ตรวจสอบความเสียหายก่อนสิ้นสุดประกันผลงาน  หากตรวจพบให้รีบแก้ไข

                   ·       ตรวจสอบความคืบหน้าของงานเพื่อพิจารณางวดการจ่ายเงิน

                   ·       จัดทำรายงานเพื่ออธิบายให้เจ้าของงานได้รู้รายละเอียดของงานและสรุปสถานะความคืบหน้าของงานก่อสร้าง

  

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

สำหรับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ  ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

                    1. จดทะเบียนบริษัทในราชอาณาจักรไทย

                    2. ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

                    3. ทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

                    4. จัดทำงบการเงินตั้งแต่ รอบปี ปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 ปี

                    5. จดแจ้งวัตถุประสงค์ตรงตามระเบียบการรับงานอย่างถูกต้อง

                    6. แสดงรายละเอียดด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                    7. สามารถรับแรงกดดันในการปฎิบัติหน้าที่จากผู้บริหารระดับสูงได้อย่างดี

                    8. สามารถแสดงหรือวางหลักประกันในการดำเนินงานได้

                    9. มีทีมงานพร้อมในการปฎิบัติงานทันที

Visitors: 143,339