การเปิดรับบริษัทเข้าร่วมงาน

ในส่วนของการเปิดรับบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมบริหารงานโครงการนั้น  ทางบริษัทฯ  จะเปิดรับ

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ 3 บริษัทเท่านั้น    โดยจะให้บริหารจัดการแต่ละโครงการแยกออกไป  

(คุณสมบัติเฉพาะของที่ปรึกษาโครงการ  มีทีมงานในการบริหารงานพร้อมทุกด้าน   ตั้งแต่เริ่มต้น

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   ความเหมาะสม  การสำรวจ  การวางแผน  การประเมินผล  

ตลอดจนการออกแบบทั้งสถาปัตและวิศวะ  รวมไปถึง การปฎิบัติ  การควบคุมการก่อสร้าง และ

การวางแผนบริหารงานหลังโครงการเสร็จสิ้น)

อัตราค่าจ้างสำหรับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ  ให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศไทย  

หรือตามตกลงกัน  ซึ่งตอนนี้ได้มีบริษัทที่ปรึกษาฯ  ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้ว 1 บริษัท (เงื่อนไข

และรายละเอียดติดตามในส่วนท้าย)

 

เงื่อนไขการเข้ารับและร่วมงาน

สำหรับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ  ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

1. ต้องมีการจดทะเบียนบริษัทในราชอาณาจักรไทย
2. ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. มีทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
4. มีการจัดทำงบการเงินตั้งแต่ รอบปี ปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 ปี
5. มีการจดแจ้งวัตถุประสงค์ตรงตามระเบียบการรับงานอย่างถูกต้อง
6. รายละเอียดด้านเอกสารว่ากันตามระบบสากล
7. สามารถรับแรงกดดันในการปฎิบัติหน้าที่จากผู้บริหารระดับสูงได้อย่างดี
8. สามารถแสดงหรือวางหลักประกันในการดำเนินงานได้
9. มีทีมงานพร้อมในการปฎิบัติงานทันที

สำหรับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ  ที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย

1. ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากสถานทูตที่มีสำนักงานตั้งอยู่
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกอย่าง จะต้องมีการรับรองจากสถานทูตนั้นๆ
3. มีทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่ต่ำกว่า 2,900,000(US)
4. แสดงบัญชีงบการเงินอย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี
5. จดแจ้งวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและปฎิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง
6. รายละเอียดเอกสารถือตามกฏหมายระหว่างประเทศ
7. หากมีการผิดสัญญาระหว่างกันให้ถือเอาตัวบทกฎหมายไทยเป็นบทลงโทษ
8. สามารถวางหลักทรัพย์ค้ำประกันในการดำเนินงานตามมูลค่าได้
9. มีทีมงานพร้อมในการปฎิบัติงานทันที

Visitors: 122,451