...แจ้งเตือน...

 


COVID - 19  จบได้พบกัน


เพื่อความชัดเจนกรุณาทำความเข้าใจให้ตรงกัน

 

1.  บริษัท ฯ ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับโครงการในขณะนี้  

หากมีการเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบทันที  

และขอแจ้งผู้รับเหมา  เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเครื่องมืออุปกรณ์ไว้

 

2.  บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายรับผู้ร่วมงานหรือผู้รับเหมาโดยผ่านนายหน้าทั้งสิ้น  

ใครอยากได้งานติดต่อเข้ามาโดยตรง  ถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะได้ร่วมงานกัน

 

3.  สำหรับผู้ลงทุนประกอบกิจการในโรงงานต่าง ๆ  หากท่านมีความประสงค์จะจับจองพื้นที่ในโครงการ  

ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดที่ดำเนินกิจการให้กับบริษัท ฯ ด้วย  เพราะโครงการได้จัดแบ่งพื้นที่

ตามประเภทการใช้งานของแต่ละกิจการ   เพื่อความสะดวกการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

โดยแต่ละโซนจัดวางผังแบ่งขนาดพื้นที่เป็น  3 ไร่   5 ไร่  10 ไร่  20 ไร่  50+ ไร่  100+ ไร่ 

เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการให้บริการที่ดี  รบกวนท่านแจ้งเข้ามาก่อน  

เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้  หากโครงการเริ่มดำเนินการไปแล้ว  

และท่านมาแจ้งในภายหลังเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรให้ท่านได้ 

 

 

4.  และสำหรับบริษัท ฯ ที่ยังไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ  ทางโครงการขอตัดสิทธิ์ท่านออกก่อน  เพื่อยกสิทธิ์นั้น

ให้กับบริษัทหรือนักลงทุนที่พร้อมแล้วรายอื่นเข้ามารับสิทธิ์  หรือหากท่านจะรักษาสิทธิ์ไว้

กรุณาแจ้งเข้ามายืนยันอีกครั้ง ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565

 

เพิ่มเติม...


กรณีที่บริษัท ผู้รับเหมา  จะมารับงานในโครงการนั้น  บริษัทของท่านจะต้องมีการจดทะเบียน 


มาเป็นเวลา 1 รอบปีงบดุล  หากจดหลังจากนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงาน และ/หรือ


บริษัทที่ส่งเอกสารเข้ามาแล้วรบกวน ส่งผลงานย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีเข้ามาประกอบด้วย


ส่วนบริษัทที่มิได้ก่อตั้งขึ้นมาแต่เริ่มแรก  และมีการสวมชื่อกันภายหลัง  รบกวนส่งผลงานในชื่อส่าสุด

เข้ามาพิจารณา  และตรวจสอบ

Gloria Precision Thailand.

 

 

 


 

COMING  SOON

 

 

 

Visitors: 122,454