Development into the future

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

 

                       -ที่ตั้งโครงการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดแห่งหนึ่ง

                       -ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น

                      -ทำให้มีนักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่

                      -มีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น  ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ร้านค้าเครื่องอุปโภคบริโภค

                        ร้านอาหาร  ที่พักอาศัย  สถานที่ท่องเที่ยว  สถานบันเทิง

                       -ชุมชนมีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น

                       -ประชาชนมีรายได้  มีงานทำ  เพราะมีแหล่งงานใกล้บ้าน       

                      -มีนักลงทุน  มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดการใช้จ่ายในสถานที่ต่างๆ  มีรายได้เพิ่ม

                      -นอกจากได้พัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ยังพัฒนาไปถึงระดับจังหวัดมีการ เพิ่ม/ขยาย ถนนไปเชื่อมต่อ                              ระดับภูมิภาค เพื่อการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว

                      -ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย ภาษีการค้า  การ                              จัดเก็บขยะมูลฝอย  ฯลฯ  ทำให้มีงบพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                      -พิจารณารับคนในพื้นที่  ให้เข้าทำงานตามความรู้ความสามรถของแต่ละคนเป็นอันดับต้น                                    เพื่อขยายโอกาสการทำงานของคนในจังหวัดเชียงราย

                     -ในอนาคต  โรงเรียนที่ดี  โรงพยาบาลที่ดี  อะไรต่างๆที่ดี  จะไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพและหัว                                    เมืองใหญ่เท่านั้น   เพราะความเจริญจะกระจายออกมาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

                     -ส่งเสริมการศึกษาในระดับท้องถิ่น  ให้เป็นตลาดแรงงานในระดับต่างๆ

 

Visitors: 143,339