Development into the future

 

 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 
        -ในอนาคต  โรงเรียนที่ดีที่สุด โรงพยาบาลที่ดีที่สุด  อะไรต่างๆที่ดีที่สุด  จะไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพแห่งเดียว   เพราะความเจริญจะกระจายออกมาสู่ท้องถิ่นมากขึ้น
 
        -ทำให้มีนักลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุนในพื้นที่
 
        -มีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น  ร้านค้าเครื่องอุปโภค -บริโภค  ร้านอาหาร  ที่พักอาศัย  สถานที่ท่องเที่ยว
 
        -ชุมชนมีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น
 
        -ประชาชนมีรายได้  มีงานทำ  เพราะมีแหล่งงานใกล้บ้าน
 
        -ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  ได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น
 
        -มีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ในรูปแบบภาษีต่างๆ  ทำให้มีงบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น
 
        -เมื่อมีนักลงทุน  ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดการใช้จ่ายเม็ดเงินในสถานที่ต่างๆ  มีรายได้เพิ่ม
 
        -นอกจากได้พัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ยังพัฒนาไปถึงระดับจังหวัดมีการเพิ่ม/ขยาย ถนนไปเชื่อมต่อระดับภูมิภาค เพื่อการขนส่ง
 
        -ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบำรุงท้องที่   ภาษีป้าย ภาษีการค้า  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  ฯลฯ
 
        -ขยายโอกาสการทำงานของคนในจังหวัดเชียงราย
 
        -พิจารณารับคนในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ  ให้เข้าทำงานตามความรู้ความสามรถของแต่ละคนเป็นอันดับต้น
 
        -ที่ตั้งโครงการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดแห่งหนึ่ง
 
        -ส่งเสริมการศึกษาในระดับท้องถิ่น  ให้เป็นตลาดแรงงาน
 
 
Visitors: 123,319