Development into the future

 

 

 
-นักลงทุนให้ความสนใจ  เพราะเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชีย
-มีรายชื่อของจังหวัดติดอันดับ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
-จะมีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น  ร้านอาหาร  ที่พัก 

  แหล่งท่องเที่ยว  การจ้างแรงงาน

-รายได้ต่อคนในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีงานทำ  ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน
-ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า   ไม่มีปัญหาครอบครัวตามมา
-มีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ในรูปแบบภาษีต่างๆ  ทำให้มีงบในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น
-เมื่อมีนักลงทุน  ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดการใช้จ่ายเม็ดเงินในสถานที่ต่างๆ  มีรายได้เพิ่มอีก
-นอกจากได้พัฒนาท้องถิ่นแล้ว  ยังพัฒนาไปถึงระดับจังหวัดมีการเพิ่ม/ขยาย ถนนไปเชื่อมต่อระดับภูมิภาค เพื่อการขนส่ง
-การกระจายความเจริญมาสู่ท้องถิ่นเพิ่มความสะดวกต่างๆ
-ขยายโอกาสการทำงานของคนในจังหวัดเชียงราย
-มีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและระดับจังหวัด
-ที่ตั้งโครงการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดแห่งหนึ่ง
-ส่งเสริมการศึกษาในระดับท้องถิ่น  ให้เป็นตลาดแรงงาน
-ฯลฯ
Visitors: 80,449