ความเป็นมา

             โครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก จังหวัดเชียงราย  ได้ริเริ่มการพัฒนาขึ้นโดยผู้บริหารบริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด   ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554 ที่มีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง  ทำให้แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเกิดความเสียหายมีมูลค่ามหาศาล  โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ  ได้รับผลกระทบจากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง  และโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตหนึ่งในนั้นคือบริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็ได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถป้องกันมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมเครื่องจักร และตัวอุปกรณ์ชิ้นงานรวมทั้งเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆได้ทัน     ด้วยความเร็วและรุนแรงในช่วงที่มวลน้ำทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่โรงงานจนเกิดความเสียหายมูลค่าเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท ผู้บริหารของบริษัท กลอเรีย ฯ มีแนวคิด ที่จะหลีกเลี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก  จึงได้สอบถามและชักชวนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และที่ตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  ว่าจะมีบริษัทฯ หรือโรงงานใดจะขยายหรือย้ายไปตั้งฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบ้าง  ซึ่งมีผลตอบรับจากหลายบริษัทฯ  ยินดีที่จะเข้าร่วมในโครงการด้วย  และด้วยความคุ้นเคยและสนิทสนมระหว่างคู่ค้ากับผู้บริหารของบริษัท กลอเรีย ฯ หลังจากไปเข้าฝึกและศึกษาดูงานที่บริษัท NMB  ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี  เมื่อกลับมาทำงานสักพักก็ได้เปิดบริษัทฯ รับงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มายาวนานกว่า 20 ปี  จึงมีผู้บริหารทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด


             ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัท กลอเรียฯ  จึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ริมกก คอนสตรัคชั่น คลัสเตอร์ จำกัด  ขึ้นมาแทนบริษัท ริมกก อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด  เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ  โดยรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่  ซึ่งตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายนอกเขตอุตสาหกรรม   ให้เข้ามาตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกัน  ให้อยู่รวมกันในลักษณะของเขต/สวนอุตสาหกรรม โดยจำแนกเป็นโซนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศ  จะช่วยให้กลุ่มธุรกิจที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางกระบวนการผลิต  เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน  เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในภาพรวม  รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่า  ไฟฟ้า  ประปา  ถนน  และมีระบบควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้


     บริษัท ริมกก คอนสตรัคชั่น คลัสเตอร์ จำกัด  มีแผนพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  โดยมีพื้นที่ที่จะพัฒนา เริ่มต้นที่ 1,256 ไร่  คาดว่าจะสามารถขยายได้ถึง 5,000-10,000 ไร่ในอนาคตให้มีความพร้อมในการยกระดับเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อการอุตสาหกรรม  สำหรับรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทุกขนาด  โดยมีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนอย่างครบครัน


Visitors: 122,450