กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

                          อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่


                          กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตน้ำมันจากไขมันพืชหรือสัตว์ ฯลฯ


                          กลุ่มเซรามิกส์ และโลหะขั้นกลาง/ขั้นปลาย  เช่น การผลิตแก้วหรือ ผลิตภัณฑ์แก้ว  ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน กิจการตัดและแปรรูปโลหะ ฯลฯ


                          กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน การผลิตรองเท้าหรือ ชิ้นส่วน การผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน ฯลฯ


                          กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เช่น การผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องวัด การผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  และการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ฯลฯ


                          กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

                          กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น กิจการสาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ฯลฯ

                          กลุ่มพลาสติกและกระดาษ เช่น การขึ้นรูปพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การเคลือบด้วย พลาสติก กิจการผลิตกระดาษซึ่งมิใช่ผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตกระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการ ก่อสร้างชนิดที่  ผลิตจากเส้นใย (Fiber) ฯลฯ

Visitors: 143,339