กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่


กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตน้ำมันจากไขมันพืชหรือสัตว์ ฯลฯ


                                                          กลุ่มเซรามิกส์ และโลหะขั้นกลาง/ขั้นปลาย  เช่น การผลิตแก้วหรือ                                                                    ผลิตภัณฑ์แก้ว  ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟหรือ                                                                        ฉนวนกันความร้อน กิจการตัดและแปรรูปโลหะ ฯลฯ


                                                          กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน การ                                                                ผลิตรองเท้าหรือ ชิ้นส่วน การผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน ฯลฯ


                                                          กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เช่น การผลิตเครื่อง                                                              มือช่างและเครื่องวัด การผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  และการ                                                              ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ฯลฯ


                                                          กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการผลิต                                                                เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า                                                                กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

                                                          กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น กิจการ                                                                    สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ฯลฯ

                                                          กลุ่มพลาสติกและกระดาษ เช่น การขึ้นรูปพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นส่วน                                                                  รถยนต์ การเคลือบด้วย พลาสติก กิจการผลิตกระดาษซึ่งมิใช่ผลิตเยื่อ                                                                กระดาษ การผลิตกระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการ ก่อสร้างชนิดที่                                                            ผลิตจากเส้นใย (Fiber) ฯลฯ

Visitors: 123,319