คุณค่าคุณภาพชีวิต

 

ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

 

                                  จากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการและการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ/หรือรับจ้างในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก มีบางส่วนที่ ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จากการสำรวจสภาพสังคมเศรษฐกิจ พบว่า สภาพปัญหาด้านสังคมในชุมชนที่ครัวเรือนให้ความสำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการลักขโมย และปัญหาด้านการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ตามลำดับ ในขณะที่ปัญหา ด้านเศรษฐกิจในชุมชนที่ครัวเรือนให้ความสำคัญ ได้แก่ ปัญหารายได้ต่ำ การว่างงาน และค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น ตามลำดับ

 

                              โดยทางโครงการมีการกำหนดนโยบายแก่บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างให้พิจารณารับคนงานในพื้นที่หรือในจังหวัดใกล้เคียง  ดังนั้นในระยะก่อสร้างโครงการ  จึงไม่มีผลกระทบที่มีต่อชุมชน คือ การจ้างงานในท้องถิ่น และการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น จะทำให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการบริการ เนื่องจากคนงานต่างถิ่นมีสถานภาพเป็นผู้บริโภค   ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบในด้านบวกมากกว่า

 

                             สำหรับผลกระทบทางสภาพเศรษฐกิจสังคมภายหลังการดำเนินโครงการ   จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น  หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ  จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อนำไปจัดสรรและพัฒนาท้องถิ่น  และทางโครงการจะร่วมสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี   นอกจากนี้เมื่อมอง ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศการเพิ่มปริมาณการส่งออกจะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

 

                              การพัฒนาโครงการคาดว่าจะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จากความต้องการของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นและในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสได้ทำงานตามความสามารถของแต่ละคน ช่วยลดปริมาณจำนวนคนงานที่จะอพยพเข้าสู่เมือง ดังนั้นการพัฒนาโครงการจะมีส่วนช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น จากข้อมูลดังกล่าวทางโครงการจะสนับสนุน หน่วยงานทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางอ้อม  เช่น สนับสนุนการรณรงค์ และการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เป็นต้น  และทางโครงการยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ

 
Visitors: 143,339