คุณค่าคุณภาพชีวิต


ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม


     จากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานราชการและการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ/หรือรับจ้างในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก มีบางส่วนที่ ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จากการสำรวจสภาพสังคม - เศรษฐกิจ พบว่า สภาพปัญหาด้านสังคมในชุมชนที่ครัวเรือนให้ความสำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาด้านการลักขโมย และปัญหาด้านการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ตามลำดับ ในขณะที่ปัญหา ด้านเศรษฐกิจในชุมชนที่ครัวเรือนให้ความสำคัญ ได้แก่ ปัญหารายได้ต่ำ การว่างงาน และค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น ตามลำดับ


             โดยทางโครงการมีการกำหนดนโยบายแก่บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างให้รับคนงานในพื้นที่หรือในจังหวัดเชียงรายให้มากที่สุด  บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาจจะรับคนงานจากในพื้นที่และต่างพื้นที่  ดังนั้นในระยะก่อสร้างโครงการ  จึงมีผลกระทบในด้านบวกที่มีต่อชุมชน คือ การจ้างงานในท้องถิ่น และการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น จะทำให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการบริการ เนื่องจากคนงานต่างถิ่นมีสถานภาพเป็นผู้บริโภคและมีกำลังซื้อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบในด้านบวกมากกว่า


             สำหรับผลกระทบทางสภาพเศรษฐกิจ-สังคมภายหลังการดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อนำไปจัดสรรและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งโครงการจะสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้เมื่อมอง ภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศการเพิ่มการส่งออกจะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ


              การพัฒนาโครงการคาดว่าจะส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จากความต้องการของโรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ของโครงการ ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นและในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสได้ทำงานตามความสามารถของแต่ละคน ช่วยลดปริมาณจำนวนคนงานที่จะอพยพเข้าสู่เมือง ดังนั้นการพัฒนาโครงการจะมีส่วนช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การพัฒนาโครงการจะสามารถตอบสนองด้านการจ้างแรงงานของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ทางโครงการจะสนับสนุน หน่วยงานทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางอ้อม เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณการรณรงค์ และการเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น และทางโครงการยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ

Visitors: 122,451