การเริ่มต้น

 

การเริ่มต้น คือทิศทางแห่งอนาคต

 

                           จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผลดีที่เป็นประโยชน์ยังมีอีกมาก ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นเราก็สามารถ  ที่จะควบคุมแก้ไขให้ดี    จะเห็นได้ว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายขยายความเจริญออกสู่ภูมิภาค    โดยสนับสนุน    ให้มีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ  เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    ถึงไม่สร้างวันนี้  วันหน้าก็ต้องสร้าง ถึงแม้จะไม่สร้างที่นี่ ที่อื่นก็ต้องสร้าง เพราะหลายๆที่ยังต้องการแต่ไม่มีโอกาสได้สร้างเพราะอุตสาหกรรมหลัก หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่ออนาคต

 

                           ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่จะเกิดขึ้น   ณ  ปัจจุบันหน่วยงาน  ภาครัฐได้เข้ามาดูแลตรวจสอบการบริหารจัดการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม  อีกทั้งประชาชนก็มีส่วนร่วมโดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโครงการ  ซึ่งหากมีโรงงานหรือบริษัทฯใด  ทำผิดกฎกติกาที่ได้ให้กันไว้  ก็จะมีบทลงโทษกับโรงงานหรือบริษัทฯนั้นๆ ตามกระบวนการของกฎหมาย  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  และพัฒนาความเจริญให้มั่นคงต่อไป

Visitors: 143,339