กลุ่มที่ห้ามเข้า

กลุ่มที่ห้ามเข้ามาตั้งกิจการ

 

          ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ

          โรงงานเกี่ยวกับกระดูกสัตว์

          โรงงานผลิตกระดาษจากไม้ เศษผ้า หรือเส้นใย

          โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระบวนการทางเคมี

          โรงงานผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซมวัตถุระเบิด

          โรงกลั่นปิโตรเลียม หรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นกลาง

          โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

          โรงงานผลิตซีเมนต์

          โรงงานผลิตโลหะในขั้นต้น

          โรงงานรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่/โรงงานหลอมตะกั่ว

          โรงงานผลิตโซดาแอด

          โรงงานผลิตเกี่ยวกับหนังสัตว์ และฟอกย้อม /สีขนสัตว์ /ฟอกย้อมสี ด้าย หรือสิ่งทอ

          โรงงานถลุง หลอม หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น

Visitors: 143,339