ความเป็นมา

ประเทศไทย เป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นศูนย์กลางของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ซึ่งกำลังพัฒนาสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจใหม่ของโลก ที่เรียกว่า ASEAN Economic Community (AEC) ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นทำเลทองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือจากกลุ่มสมาชิกที่กำลังจะเกิดขึ้น ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการคมนาคม ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของทุน แรงงาน และเทคโนโลยีเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

 ริมกก อินดัสเทรียล พาร์ค  เราคือผู้พัฒนาธุรกิจเขตอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ในเขตส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI Zone  ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อันเป็นตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนมากที่สุด นำมาซึ่งความได้เปรียบด้านการลงทุนในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากสนามบินเชียงราย ท่าเรือลุ่มน้ำโขง หรือแหล่งทรัพยากรแรงงานขนาดใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญๆ ของประเทศ


  • 587d827a54e7e747547da797f52533ec
    ประตูสู่เอเชีย ประเทศไทยได้เปรียบด้านยุทธศาตร์ที่ตั้ง ซึ่งเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย –ศูนย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน ไทยยังเป็นเส้นทางการค้า...

  • 11
    วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 1. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ (Aviation and Logist...

  • images
    โครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาขึ้นโดย บริษัท กลอเรีย พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554 ที่มีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้แหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประ...
Visitors: 143,339