ที่มาของโครงการ

       ด้วยผู้บริหาร  บริษัท กลอเรีย  พรีซิชั่น จำกัด     ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546      ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทโรงงานที่มีชาวญี่ปุ่นเป็นประธานบริหาร   จนเป็นที่ไว้วางใจในการทำงานร่วมกันตลอดมา    จนกระทั่งวิกฤติอุทกภัย ปี 2554   เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้หลายๆ บริษัทฯ มีแนวคิด

         ที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่เมืองอื่น  ผู้บริหารบริษัทกลอเรียฯ 

         จึงเสนอให้มาตั้งฐานการผลิตที่จังหวัดเชียงราย     เพราะจะ

         เป็นจุดศูนย์กลางของเอเชีย   และมีความเจริญก้าวหน้ากว่า

         หลายประเทศ   จึงเป็นที่มาของโครงการฯ 

Visitors: 123,319