บทความ

ประตูสู่เอเชีย 

   ประเทศไทยได้เปรียบด้านยุทธศาตร์ที่ตั้ง  ซึ่งเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย –ศูนย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจ

ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบัน 
   ไทยยังเป็นเส้นทางการค้าขายที่สะดวกกับจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ เส้นทางเปิดกว้างสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง 

ศูนย์กลางของอาเซียน


   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า)

   อาฟต้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สำหรับสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน 6 ประเทศ (อาเซียน-6)

ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ส่งผลให้อากรขาเข้าระหว่างกันลดเหลือศูนย์ ขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน หรือกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2558 
   ประเทศไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  และสินค้าและบริการ

ของไทยได้เข้าสู่ตลาดอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นที่อาศัยของประชากรมากกว่า 500 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการค้ารวมมากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี 

Visitors: 143,338