วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ

1. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics and Automation), อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) รวมทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ(Smart Electronics) และอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ในอนาคต

2. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง  ตลอดจนช่วยในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่

4. เพื่อให้อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที่อยู่ในพื้นที่มีการขยายตัวและมีมูลค่าเพิ่ม

            โครงการสวนอุตสาหกรรมริมกก  เกิดขึ้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน  ที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัท ฯ ด้านเงินลงทุน  จากการที่บริษัท ฯ  ได้ลงพื้นที่หาข้อมูล จึงมีความมั่นใจว่า  การลงทุนสร้างโครงการนี้เหมาะสมที่สุดในขณะนี้  ด้วยเหตุสภาวะปัจจุบันอันเกิดวิกฤติการณ์ในหลายพื้นที่ และในหลายประเทศ  ทางบริษัท ฯ  จึงเล็งเห็นว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ       ที่ต้องการทำเลที่เหมาะสม  และจากการสุ่มสอบถามลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาดังกล่าวรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง  ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ  เพราะลูกค้ายินดีที่จะมาเปิดสร้างโรงงานในโครงการนี้  เหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจคือ  พื้นที่นี้อยู่ในโซนการส่งเสริมการลงทุนเขต 3  ซึ่งจะได้รับการยกเว้นด้านภาษีอากรต่าง ๆ  ตามประกาศของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย(BOI)  และที่ตั้งโครงการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกหลายทิศทาง

Visitors: 143,339