สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร(มาตรา 28/29)

ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น(มาตรา 30)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล(มาตรา 31 และ 34)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50(มาตรา 35(1)) 
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า(มาตรา 35(2))
ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25(มาตรา 35(3))
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก(มาตรา 36)

 

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน(มาตรา 24)

อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(มาตรา 25 และ 26)
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน(มาตรา 27)
อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ(มาตรา 37)

 

Visitors: 134,260